Wednesday, August 23, 2017

Pepehi Kanaka (Murder)

The following English and Hawaiian language newspaper articles deal with the murder/suicide committed by my 3rd great grandfather, Samuel Smith. He was married to my 3rd great grandmother, Kahili and after she died he married Kapela, who he murdered less than a year into their marriage. He then committed suicide by jumping off Diamond Head.

On Wednesday morning last the community was startled by the report that a murder had been committed the preceding night at Kamoiliili, and
many conflicting accounts of it were given during the day. The particulars of the case as given in the testimony of several witnesses before the Coroner’s jury are substantially as follows: On Tuesday Kapela, the deceased, (a native woman), arrived home from Honolulu in an express bringing with her a bundle containing wearing apparel.  She laid the bundle on a table and went to a neighbor shortly after her arrival. Her husband, Samuel Smith, opened the bundle and, discovering its contents said he would like to know where Kapela obtained money to purchase the articles. When she returned he spoke to her about it and words passed between them until both became quite angry.  Emma and Annie Smith, adopted children of Sam Smith, and the only other occupants of the house state that they were still quarelling when they went to bed. One Heanu (k.), who was at the house that night and heard them disputing says that when he was leaving Kapela was fixing a place on the floor to sleep. He told her to sleep on the bed but she refused to do so. Smith told her that if she did not behave better, he did not know what he would do to both her and himself. In the night Smith woke the little girls and told them to stay at the house; that he was going off to take poison. After he had gone the girls looked at Kapela and found that she was dead. They remained there till daylight when they informed neighbors of the homicide. Afterwards one Kukuli was sent to inform the police. A flat iron was lying on the floor near Kapela’s head. The only injury found on her body was a fracture of the skull over the left temple, which would alone have been sufficient to cause death.  There was an extensive hemorrhage from the left ear and she was lying in a pool of blood. The wound in the skull was the same shape as would be produced by a corner of the flat iron, and one corner of the iron was covered with blood. It is thought that she was struck when lying down. The coroner’s jury rendered a verdict in accordance with the above facts ; that Kapela had come to her death by a blow from a flat iron in the hands of Samuel Smith. Smith has not been found yet, and it is not known whether he has taken his life or not. ~Saturday Press, December 25, 1880, p. 3.
---------------------------------------------------
PEPEHI KANAKA MA KAMOILIILI, KONA, OAHU
Ma ka po o ka Palua Dek 21 nei, ua pepehi iho la o Samuel Smith, he hapa haole, i kana wahine mare ia Kapela a make loa, ma Kamoiliili, Oahu, penei ka mea i hai ia mai, ma ka po i hai ia ae la, a ma ke ahiahi oia la ua hoopuka ae la ua Sam nei i keia mau huaolelo imua o Uma k, “he make hauohano ka make ana ma ka Amana,” aka, aole i manao ka mea ana e olelo nei, e pepehi kanaka aku ana oia, aka, ua ao kona hoa, mai manao oe ia mea he mea maikai, a ma ia po iho.  Ua pepehi iho la oia i kana wahine a make loa me ka aiana lole, a holo aku la oia me ka loaa ole a hiki i ke ia wa me ka haalele iho i ke kino poino o ka wahine, a me elua mau kaikamahine malalo o umi makahiki.
Ua ulu mai keia poino mamuli o ko ka wahine hoouluhua mau i ke kane, me ka hoopuka aku o ka wahine i ke kane, o kau mau loaa a pau, mahope ae ia o’u, aia kuu manao a pau i kuu mea i alohai, he pua rose ia na’u a he aniani kilohi hoi, kane manuahi, me keia mau huaolelo a ka wahine, ua lilo ia i mea pono ole i ke kane.
Ua hi ki ae ka Makai nui a me ke Kauka ma kahi i hana ia ai keia hewa, a ua noho ka Aha Koronelo, a hooholo ua make o Kapela w, i pepehi ia, a ma ka ike a ke Kauka, ua pepehi ia me ka winiwini o ka aiana lole, o kahi’i eha, aia ma ka aoao hema o ke poo.
O keia Samuel Smith, ua hai ia mai, mai Hilo Hawaii mai oia a noho i Honolulu nei, a i Kamoiliili hoi i keia wa a ua hookuonoono ilaila, a ua mare hoi ia Kapela w; no Hilo mai no.  Aia laua iloko o ke apo gula a ka mare, ua lilo la i mea awaawa, he Make!~Nupepa Kuokoa, Dec. 25, 1880, page 2.
----------------------------------------------------
PEPEHI KANAKA-I ka waoaao Poalua iho nei, Dek. 21, ma Kamoiliili, ua pepehi iho la o Samu Kamika hapa haole i kana wahine mare ia Kapela, a maka loa, maloko o ko laua hale noho poni, me ka moe mai no o ka laua mau kaikamahine liilii elua.  Ua kipehiia ka wahine me ka aiana a ua naha ke poo.  Mahope iho o kona ike ana ua lele loa ke aho o ka wahine, hoala aku la oia i na kaikamahine, a pane aku la imua o laua, Oa noho malie, o helo ana au.  Malia o kakaou hui ana iho la no keia.  Haalele iho la oia ia laua, a helo aku la no ke ala ike ole ia.  Aka, ma ua lono i lohe wale ia mai, na “ahai aku la kekule i ka hohonu,” a aole hoi aia i loaa a hiki inehunei.  Ke imua nei oia.  O ke kumu o keia pepehi ia ana, no ka hoolalao a me ka hookiekie.  Eia ka olelo hoonanukiuki a ka wahine, O kau mau loaa a me kou mau waiwai, he mea ole ia i k’u manao, a o-ka mea hoi a’u i aloha ai, ua like ia mo ke aniani kilohi~Ko Hawaii Pae Aina, Dec. 25, 1880, page 4.
----------------------------------------------------
Some time during the night of Tuesday, the 21st instant, a murder was committed at Kamoiliili, near Waikiki.  Mr. Dayton and a coroner’s jury elicited the following facts: A native woman named Kapela returned to her home about 6 o’clock in the evening, bringing with her a bundle; this she put into her house and immediately went off into the house of a neighbor; her husband, Samuel Smith, opened the package, and speaking to a native Uma (k.), who was present, wondered where Kapela had obtained the money to buy the articles in the package ; in the course of a conversation which followed Uma mentioned that a neighbor was dead ; “Ah,” said he, “that is a death without distinction” ; Uma asked him what he considered a death without distinction ; he replied, “Death by hanging” ; on the return of Kapela a quarrel arose and was continued till about 10 o’clock, when a man named Heanu left the house ; Kapela was then making up a bed on the floor for herself ; two little girls, Emma and Annie, adopted children of Smith, state that Smith and Kapela were quarreling when they went to sleep ; at some time during the night Smith awoke the two little girls, told them to stay in the house, and said he was going away to take poison (laau make) ; after he had gone they got up and looked at Kapela, whom they found lying on the floor, in a pool of blood, quite dead ; the poor little things sat on chairs till day dawn, when they aroused the neighbors.  The evidence of Dr. McKibbin was, that having examined the body of a woman, said to be Kapela, had found a scalp wound and fracture of the skull a little on the left side ; there had been extensive hemorrhage from the left ear ; there were no other marks or injuries ; a flat iron, which was produced, fitted the wound ; he considered that the woman was lying down when struck ; the iron had blood on it ; the wound was, in his opinion, sufficient to cause death.  The jury returned a verdict in accordance with these facts.
-The body of Smith, the murderer, was found lying on the beach under Diamond Head.  It is supposed that he threw himself off the headland.  A reward of $50 had been offered by the police authorities for his capture if alive, or identification of his body if dead.  ~The Hawaiian Gazette, Dec. 29, 1880, page 4.
---------------------------------------------------
Last Monday morning the body of Samuel Smith, who murdered his wife, Kapela, last week, was found by one Maiau at the foot of Diamond Head from which he had thrown himself.  His hat was found lying on the summit of the cliff, which was about 75 feet high, and some distance mauka of the highest point of Diamond Head.  His heart must have failed him as he was about to take the fatal leap as he had wrapped his coat around his head, covering his eyes, evidently, that he might not realize the horrors of the situation.~Saturday Press, Jan. 1, 1881, 6th column.
---------------------------------------------------
Ua loaa aku ke kino make o S. Smith ia Maiau k o Kamoiliili ma ka huli maanei o Leahi e nana la ia Kapiolani Paka malalo o kekahi awawa, ua hai ia mai makou, he Ilio ke ka mea i loaa ai, a i ka loaa ana, hoomaka oia e aoa, a lohe kona kahu hele mai oia ma kahi o ka Ilio a ike i ke kino o S. Smith.  Oia nei ka makou i hoalaha’ka ai i ka pepehi ana i kana wahine mare ia Kapela a make loa ma Kamoiliili.~Nupepa Kuokoa, Jan. 1, 1881, page 3.
--------------------------------------------------
I ka Poakahi nei i loaa ku ai ke kino make o Samu Kamika, ka me a i pepehi i kana wahine mare la po Poalua o ka pule i hala, ma kekahi ua owawa o ka puu o Leahi, o huli ma nei i Honolulu.  I kona loaa ana alepapio apa ke alo ilalo.  Mahope o la huli pono ia ana o kaoua kiuo, no na mea i wawaia, oia hoi ke dala, ka pahi ame ka pu o kana keiki, ua loaa iho la ma kekahi pakeko o ke kuaka, he pa kakini, a helau paka ma kekahi.  Ua kanuia no oia malaila.~Ko Hawaii Pae Aina, Jan. 1, 1881, page. 3.
--------------------------------------------------
Ka Pepehi Kanaka o Waikiki.
O ka pepehi ana o Samuel Smith i kana wahine iloko o kela pule aku nei, alaila lawe i kona ola iho, ola kekahi o na hua pololei o ka noho ana haukae e nohe ia nei e kekahi poe iwaena o kakaou.  He kanaka maikai o S. Smith ma kona ano mau; he oluolu; he aloha i kana wahine; he malama pono i ka wahine a me na keiki.  He kananka ikaika oia i ka hana, a he paa mau kona mau lima i ka hana.  A ua kuonoono no oia ma na pono kino.  Ua ku kona hale laau.  Ua ulu ka ai o kona aina, ua lako pono aia me kana wahine.  O kana wahine nae, o Kapela ka inoa, he aaka, he oluolu ole; a ua hoonaukiuki maoli oia i kana kane.  O ke kumu o kona hoonaukiuki pineipine i ke kane i keia mau mahina iho nei oia no kekahi kanaka e ae e noho mai nei no i Waikiki.  He kane manuahi ia na ka wahine a S. Smith.  Ua ike keia kanaka na hai ka wahine; aka, kii no oia, a alakai pu i ua wahine nei iloko o ka pono ole.  A hiki i ku wa i lilo loa ai ka manao o keia wahine noonoo ole mamuli o kela kane lapuwale, alaila puka mai la ke ino.  Mamuli o na hana lapuwale a keia kanaka ino e noho ola mai nei, i huipuia me na hoonauki ana a ka wahine naaupo, ua pouli pu ae la ka noonoo maikai o S. Smith,  a hana aku la oia i ka hana weliweli.  Ina i pepehi aku oia i ke kanaka nana i hoowalewale kana wahine, e aho ia mamua o ka pepehi ana iaia iho a me kana wahine.
Maluna ia owai ka hewa o ka make ana o S. Smith a me kana wahine?  He mea maopopo, maluna no o laua kekahi hapa o ka hewa; aka, he hapa ouku paha ia.  Aia ka hewa koikoi maluna o kela kane manuahi nana i alakai ka wahine ma ke kuamoo o kono hihia.  E halihali ana oia i kekahi hapanui o na hoahewa ana no keia pepehi kanaka a me keia lawe ola.  A o ka poe no hoi o Waikiki i noho pu me lakou, a ike maopopo i na hoowalewale ana o keia kanaka i ka hai wahine, me ke kinai ole aku, a kii ole hoi i ka mana o ke kanawai e kokua, o lakou kekahi i hewa.  O ka hoopii ia o ka poe kolohe, a hoopai ia, he hana ia, i ku i ke aloha.  Aole i hoopii ia ka mea nana i hoowalewale o Kapela, ua hookuu wale ia e hana e like me kona makemake lapuwale, a ua ike pu kakou i ka hopena.  Elua ola i poino.  A o ka mea oi o ka hewa, ke hele wale nei.~Nupepa Kuakoa, Jan. 8, 1881, page.2.

Monday, July 10, 2017

Golfers

My grandmother, Marion Ano was a top amateur golfer in Hawaii during the 1960's and 70's. Her father Paul Mahaulu and sisters also played, but weren't the first golfers in the family. That would be her grandfather, Judge Archibald Scott Mahaulu. He had grown up with Prince Jonah Kuhio and they were golfing buddies.

"After all of the unpacking and settling in Pualeilani, the active and sportsminded Cupid decided to take up the game of golf. Kuhio was one of the original players on Oahu, and his usual companion was an old friend, Judge Archie Mahaula. They played quite often and enjoyed the challenging links at Manoa and Haleiwa."~The Emply Throne, pages 105-106.
*Notes: 
Pualeilani was Kuhio’s residence in Waikiki. 
Cupid was Prince Kuhio’s nickname.

Judge Archie Mahaulu’s name is misspelled in the book. Indexed as Mahaula.

LtoR: Marion Ano , Etta Medeiros, Paul Mahaulu, Jane Mahaulu, Millie Blau.

Millie Blau, Etta Medeiros, Marion Ano.

Top L:Paul Mahaulu, R:Josepeh Victor Bottom L:Chris Ano, R:Marion Ano

Golfing at the Ala Was Golf Course

Thursday, March 26, 2015

Mahaulu's of Waialua

"This native Hawaiian, who, in our home, had been taught thrift and an honest way of living, was so attached to the family, that when our life duties had led us all away from home, he became the guardian of my father’s and mother’s graves.  Though not a great talker in the church, Paul Mahaulu Naahuelua, father of Judge Archid and Stephen Mahaulu, was one of Wailalua’s most enterprising and valued sons."~The Friend, May 1920, p.118. By a son of John and Ursula Emerson.

Naehuelua (k) married Huelali (w) on July 15, 1835, in Waialua, Oahu, Kingdom of Hawaii. They had a son named Mahaulu. High Chief Gideon Peleioholani Laanui was the ruling chief of Waialua and a was a grandnephew of Kamehameha I. Naehuelua was a calabash maker for the chief, but around when Mahaulu was about 14, he lost his job and Mahaulu went to Rev. John S. Emerson for work.


John S. Emerson and his wife Ursula, were the first missionaries sent to the Waialua community. They arrived in Honolulu on May 17, 1832 and "...were assigned to the Waialua Station -a new station on the northwest side of Oahu. Waialua stretched along the coast for 30 miles with a population of 8,000."
The Emersons gave him work and Mahaulu took on the Christian name of Paul. After 1850, he would sometimes be known as Paul Mahaulu Naehuelua.
Also working for the Emersons was Kalakona (w). Kalakona (also known as Kalehua Kalakona), was the daughter of Ka-la Kalakona (k) and Kuniu (w) and was taught by Mrs. Emerson household duties and "became one of the good Christian women of Waialua Church". Mahaulu and Kalakona would get married on January 11, 1860 by Rev. Emerson.
They had three sons; Archibald Scott (1863-1916), Stephen (1874-1924) and Horace Piikaeha (1887-1931). They also had at least two daughters who died as infants.
Paul Mahaulu was a farmer along with the work he did for the Emersons.  He also became the postmaster for Waialua district from 1889-1894, then his son Archibald took over from 1894-1900. Waialua was a stop on the overland mail route. In the 1890's, the post office was located at Prendergast's store but in December 1898, was moved to the Waialua railway station. He was also president and manager of Hui Land of Waimea, Waialua, a group set up by the owners of Ahupuaa of Waimea to round up stray animals which seems to have been a growing problem island-wide after the overthrow.
In the 1900 census, Paul and Kalakona Mahaulu, have three of their grandchildren living with them. Willie, Emeline and Paul.
Kalakona died on Oct. 19, 1910 and Paul on April 9, 1913.

Sunday, January 12, 2014

Old guestbook with lots of queries

The guestbook of my old site lives on, still getting queries to this day.  Leave your own Query/Comment or view other peoples Queries/Comments.  Maybe someone is researching the same names you are?

I have extracted all the surnames people are searching, they are....

AKANA, AKEO, AKI, AKIU, ALANA, AMICK, ANAHUA, APAO, AWEAU, BAILEY, BAKER, BALAI, BECKLEY, BELL, BLAKE, BOYD, BREAUX, CALDEIRA, CALVERT, CARDOZA, CHABOTTE, CHONG, CHUNG HOON, CORDOZA, CRUZ, DANIELS, DEMOTTA, DIAS, DUDOIT, EDMONDS, ENOKA, ENOS, EWALIKO, FELIX, FERN, FERNANDEZ, GILMAN, HAAE, HAAHEO, HAILE, HANAKAHI, HANAWAHINE, HELEKUHIHI, HOOAMANA, HORE, HULIHEE, IOKUA, KAAHAKU, KAAIHUE, KAAONA, KAHA, KAHANUI, KAHELE, KAHIHIKOLO, KAHOLOKULA, KAHUHU, KAIHE, KAIAHUA, KAIAOKAMALIE, KAIMINOONOO, KAKAE, KALAAO, KALAAUKAHI, KALALUHI, KALAMA, KALEIOPU, KALIKO, KAHOOMANU, KALIPI, KAMAKANI, KAMALALAWALU, KAMANA, KAMAUNU, KAMAUOHA, KANAKAOLE, KANE, KANINAU, KAPAONA, KAPELIELA,  KAUAHIKAUA, KAUALOKU, KAUAPANIKALANI, KAUHANE, KAUKAU, KAUAKAAHA, KAULULAAU, KAUPENA, KAWAHA, KAWAIHAU, KAWALOA, KAWHIWEHI, KEAHI, KELIIHOOMALU, KEALOHA, KEANINI, KEAU, KEAWA, KEAWE, KEAWEEHU, KEAWEMAUHILI, KEKAHUNA, KEKAHUNANUI, KEKOA, KEKOLOHE, KEKUEWA, KELLEY, KEMA, KEOMAU, KEOPUHIWA, KIKEONA, KOIKOI, KOKUBO, KONOHOKUAHIWI, KUAIWA, KULUWAIMAKA, KUPA, LAWRENCE, LEE, LELEPALI, LEVI, LINCOLN, LONO, LOO, LOPES, MADGE, MAHAULU, MAHIAI, MAKAIWA, MAKAOKALANI, MAULIOLA, MILLER, MOKUIKI, MOOKINI, MORSE, MOTTA, MUNDON, NAEHU, NAHOOPII, NAPAELOI, NAPUUONE, NAWAI, NEWALU, NIKA, NOWLEIN, NUUANU, OKADA, PAAHAO, PAHIAWA, PANGELINA, PAONA, PAPA, PIIKEA, POMAIKAI, PULE, PUPUKA, PUUKANA, RAMOS, REES, SAFFERY, SAVELLA, SHAW, SHITANAKA, SMIEONA, SINGER, SPENCER, SUSA, TAMPOS, TOM, TORRES, VELLES, WALTON, WISE, WONG, WRIGHT, WOOD, YOUNG.


Monday, April 8, 2013

George Kalauohe

George Kalauohe is an ancestor or a relative, but there's not enough information to place him in the family.  He is related somehow to my Great grandmother Emma K. Hiram Fern.  She mentions him in the kanikau* of her daugther Emma Lahela.  In it she writes "E Maunalua e, ...ua ike ae nei papa on i kuu lei ia Emma, ua hell auk la paha mauka o Kamilokapu e ike i kahi ana i holoholo ai, aloha kahi a kuu lei i noho ai me kuu hamaumua, Mr. G. Kalauohe, ua hele mua aku oia."  It was translated as "Oh Maunalua, perhaps you have seen my child Emma, going to the uplands of Kamilokapu**, the beloved place my child stayed with my first-born, Mr. G. Kalauohe, who had first come here."  So it seems it's her 1st born son right?  Well there's a couple problems with that.  The records I have found have all said Emma only had 9 children and George wasn't one of them.  Emma was born in 1872 and in 1898, there is a notice in the newspaper about trespassers being prosecuted in G. Kalauohe's fishing area.  If Emma had George at the earliest age of 14, he'd be about 12 years old in 1898, it's highly unlikely he'd be making that claim at that age.  I theorize that he is Emma's uncle and when she says first-born it's like the senior member in her family?  In the Hawaiian dictionary hanaumua is, n. First-born child, especially the eldest living member of the senior branch of a family; senior, older brother or sister.  So George could also be her older brother, but I haven't found any proof of that.  I also have not found any death or marriage records of any kind about G. Kalauohe.  In 1899 is the last time his name is mentioned in the newspaper.
My great-grandmother named her 1st born son George Kalauohe Ano.  The only other George Kalauohe I could find was on wikitree.com, he married Kapihi Kiiaweawe Kalauohi and they had one daughter, who married Mo'iha Mo'iha.  This is interesting because one of my genetic matches at 23andme has the surname MOIHA.

*kanikau. Dirge, lamentation, chant of mourning, lament; to chant, wail, mourn.  Ke Kanikau, The Lamentations (Biblical).

**kamilokapu.  This is a name not used anymore and I have yet to see it used in the past either.  The closest area to this is Kamilonui valley in Maunalua.
Found at ancestry.com
KALAUOHE, George
Honolulu, Hawaii Derectory, 1890 about George Kalauohe
Name: George Kalauohe
City: Honolulu
Occupation: Tailor
Location 2: Kulionou

Various newspaper articles found:

The following is the summary of races and purses won and stakes saved:
Sporting Purse $25
Billy Charlton--”John Bull”……………1
Kalauohe --”Kauau”…………………..2
D. Adams--”Hukaaka”…………………3
~The Hawaiian Gazette, June 15, 1881, page 3.
---------------------------------------------
Article found on ulukau.org:

Na Poe i Hookuuia.

                Eia malalo iho ka papainoa o na poe ohumu kipi i hoohuoi wale ia i pau nui i ka hookuuia:
            F. J. Testa (Hoke), Kale Kalaka, Hanale Ferene, Keo Ferene, Keo Aea, Kale Moloteno, Kale Dunwell (Dunewela), Akoni Rosa, Oliva Stilimana, J. W. L. Makuaea, W. F. Kaae, W. F. Renola, Keoni Kipili, a me Hanale Kipili, Papoko, Alani Maka, Pita Kalei, Ki Kila, Kaluahine, Nalei, Kauhai, Davida Paa, W. Paoo, Hale Talabota, Kaapuni, Hookiekie, Piipiilani, H. Kaaha, Olohia, Keaupuni, C. B. Maile, W. H. Kealakai, J. K. Kaulia, Keoni Likikini, W. H. Daniela, J. K. Kaunamano, F. Mahuka, G. C. Kenyon (Keniona), Manuela Risi, Keoki Makamu, G. Kipa, W. Mosemana, Haui, Kaohiwaena, Kalauohe, W. Keliinoi, Waha, R. Napunako Boide, J. Makahi, Moepali, Waianae, Bila, D. Koii, G. K. Kaia, Joe Heleluhe, E. Nore, E. B. Tomasi, Kalauohi, W. Opunui, Makia, Lamalu, S. Luahine, Hanale Wese, Haiela Kapu, Kini, D. Analuhi, Kawohilani, Hale Pinao, J. K. Penikalaka, Manuela Siliva, Unauna, Apelahama Fenana, Keamalu, J. Paoakalani, Kihi, Kaina, Kupono, Hanale Pua, Kahue, Kanekoa, Kaanapu, Kiao, Paiaina, S. K. Pua, J. S. Walker (Woka), Kapeliela, T. W. Rolina, Kapena Loke, Halawale, W. H. Kapu, a me kekahi poe e ae.
            Ua hiki i ka 350 oi aku a emi paha ka nui o na poe i hopuia mai na poe i hele e hana i Laeahi a i na poe i hopuia ma ke ano hoohuoi. He poe Pake kekahi i hopuhopuia. Aloha no paha.

~Ka Makaainana, Vol. 3, No. 3, March 24, 1895 page 6.

*Paiaina, is a name found on the 1920 census with Makea Napahi & Haole Napahi, who are mentioned in the Emma Lahela article as “Mr & Mrs Makea Paao”.  Makea Paao and Napahi Haole married in 1918.
Lawrence L. Paiaina is the head of household and Makea and Haole are his aunt & uncle.
---------------------------------------------
Delinquent Tax List, 1896.
First Division, Island of Oahu, District of Kona.
MAHELE EKAHI, MOKUPUNI O OAHU, APANA O KONA
FIRST DIVISION DISTRICT OF HONOLULU
509 Kalauohe, Geo.       $8 20
~The Hawaiian Star, April 2, 1897, page 7.
---------------------------------------------
FISHING RIGHT NOTICE
Notice is hereby given that fishing is strictly prohibited in the fishing right of Kalua, beginning at Kawaihoa and extending to the boundary of Kulionou, No. 1, Island of Oahu, excepting those who have the right.  Trespassers will be prosecuted to the full extent of the law.
G. KALAUOHE.
Maunalua, January 25, 1898.
~The Hawaiian Star, January 27, 1898, page 5.
---------------------------------------------
DELINGUENT TAX LIST FOR 1898
452 Kalauohe, Geo. ………$8 40
~The Hawaiian Gazette, February 7, 1899, page 9.Thursday, February 28, 2013

Emmeline & Ethel


Here is an obit for my great granduncle....
HAIKU, JAMES LOUIS, 57, of 3247 Kaunaoa St., born in Honolulu, March 18, 1890, died in Honolulu, May  5, Friends may call at AKANA’S NUUANU FUNERAL PARLORS from 6 to 9 p.m. , Today, May 6, and after 8 a.m. , Wed., May 7.  Services, 1:15 p.m., Wed. at the chapel of the mortuary under the auspices of the Pentecostal Gospel.  Procession leaves at 2 p.m. for burial in the Diamond Head Memorial Park.  Survived by son, Antonio Haiku; stepson, Thomas Fern; daughter, Mrs. Julia Shilhan; 2 stepdaughters, Mrs. Beatrice Kahoiwai and Mrs. Amy Cruz; 11 grandchildren; 2 sisters, Emmaline and Ethel.  He was a City & County Gov’t employee.

In it, it mentions 2 sisters, Emmaline and Ethel.  So for years and years, we've been searching for these two, but without surnames, it very difficult to find them.  The break came when the 1940 census was released and we found James Louis Haiku age 52, living as a lodger with Charles Atkins age 34, head of household and his wife Emmeline age 39 on Waimanu St., Honolulu.  Could this be his sister?  If so why is he a lodger?  So the next step was to find Emmeline in the other census and look her up on the standard places, ulukau, ancestry, etc...

Records I found:
1930 census there is a Emmaline Kaina, age 28, birthplace Utah, daughter of Nellie Halemann (HOH).  A boarder named Charles Atkens age 22 also lives with them.  Estimated birth year:1902.  Two daughters Henrietta Kaina (9) and Matilda Kaina (8).
Found no Emmaline Alohikea in the 1910 or 1920 census.

Family search "Hawaii, Births and Christenings, 1852-1933"
Emma Alohikea b. 11 Aug. 1902, (Honolulu) Kona, Oahu
Fathers name: W. E. Alohikea
Mother's name: Kaluiumi
(James Louis Haiku named his 1st son Jimmy Alohikea)

Ulukau.org, there is a marriage of David K. Kaina to Emmaline Alohikea, 3-18-1922, Koolauloa, Oahu.  James Haiku was born in Koolauloa and Henrietta & Matilda Kaina's birthdates are around that time.

Still searching for Ethel...

Tuesday, February 26, 2013

Conflicting dates: Samuel Silva

Cousin Connie recently brought to my attention the World War I registration card of our Great Granduncle, Samuel Antone Sabino Silva.  On it he states he was born Oct. 11, 1889.  I have him being born Oct. 11, 1892.  Which one is it?

His dates:

-1910 census, Cummins St., he is 17, living with his sister Rebecca and her husband Obed Kaai, the head of household.  Estimated birth year: 1893.  Him, his sister and nieces are noted as 'Chinese', but this is wrong.  CH is caucasian/hawaiian in the Hawaii census, but CH is Chinese in the US census.


-31 Jul 1917-World War I registration card he states he was born Oct. 11, 1889 (28 yrs)


-11 Oct 1917-Marriage certificate of Samuel Silva to Esther Kaialiilii, he is age 24, estimated birth year 1893.

-1920 census (he appears twice).
1) With step father Joseph James Fern & family, he is age 28, estimated birth year 1892.
2) As head of household, he is age 31, estimated birth year 1889.

-8 Aug 1928, voter application.  Samuel Silva of 3511 Hinahina St., age 38, born Oct. 11, 1889.

-1930 census, 3511 Hinahina St, Oahu, he is head of household, age 41.  Estimated birth year: 1889.

-3 Feb 1936-Obituary states he was born Oct. 11, 1892.  Death certificate states date of birth, Oct. 11, 1892.  Informant:Mrs. Emma K. Fern of 3450 Hardesty St., his mother.

It's interesting that when Samuel is the informant of his own birthdate, he's pretty consistent with the year 1889, but when it's someone else informing on his birthdate, it's consistently 1892 or 1893.  Only on his marriage certificate in 1917, where you think he's the informant to his own age, he states he is 24, but hold on.  The license to marry was issued by Palmer P. Woods, who was at the time the personal secretary of Joseph James Fern, (mayor of Honolulu), the step father of Samuel Silva.  Was Palmer the informant on the marriage certificate, having personal knowledge of the family?  Samuel Silva being the stepson of the Mayor of Honolulu, did he even have to appear in person to fill out the license to marry on May 14, 1917 like the general public?  Could Palmer just have gotten the information from Joe Fern?  If Samuel was really born in 1889, what would be the purpose for the others to have him be younger?  Besides the draft registration what would be the advantage of appearing older?  Did four years really make a difference on the draft anyway?

Still so many questions.

Edit:
Samuel Silva in 1920.Pepehi Kanaka (Murder)

The following English and Hawaiian language newspaper articles deal with the murder/suicide committed by my 3rd great grandfather, Samuel Sm...